Privacyreglement Rosa van Dam Coaching
Privacyreglement

Alle informatie over individuele cliënten wordt vertrouwelijk behandeld en is
in overeenstemming met de wet op de bescherming van
persoonsgegevens. Alleen indien de cliënt daarvoor uitdrukkelijk
toestemming geeft, wordt informatie doorgegeven aan een opdrachtgever
en/of derden.
Spiegel InZicht draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting onder haar
directe personeel en derden die ingeschakeld zijn bij het uitvoeren van de
werkzaamheden.
Het privacyreglement is conform de SUWI wetgeving.

 

Principes voor verwerking persoonsgegevens
Er moet een goede reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Tevens
moet de verwerking noodzakelijk zijn en er moet ondubbelzinnige
toestemming van de betrokkene zijn.
In eerste instantie moet het doel van verkrijging van de gegevens zijn
vastgesteld.
De doelbeschrijving moet duidelijk en gerechtvaardigd zijn. De inbreuk op
de belangen van de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene
mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen
doel.
Op degene die de persoonsgegevens verwerkt rust de plicht om binnen
redelijke grenzen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van anderen
te vermijden dan wel zo beperkt mogelijk te houden. De betrokkene moet
informatie worden verschaft over de verwerking van persoonsgegevens,
zodat hij/zij in de gelegenheid is over de ernst van de inbreuk een
oordeel te vormen.
Degene die persoonsgegevens verwerkt dient dit te doen op een wijze
die onnodige verspreiding van het gegeven tegengaat. Degene die
persoonsgegevens verwerkt dient dit op een behoorlijke en zorgvuldige
manier te doen. De betrokkene dient in de gelegenheid te worden gesteld
om zijn rechten adequaat uit te oefenen.

Protocol gegevensverwerking
Bij de verwerking van gegevens is er continu aandacht voor juistheid en
volledigheid van gegevens. Voor communicatie en gegevensuitwisseling
tijdens het traject wordt vormvrije toestemming aan de cliënt gevraagd. En
tevens wordt zo nauwkeurig mogelijk aangegeven aan wie en welke
persoonsgegevens worden verstrekt.
Tenslotte wordt hierbij aangegeven met welk doel en welke periodiciteit
deze wordt verstrekt.
Spiegel InZicht verstrekt slechts gegevens na geïnformeerde, schriftelijke
toestemming van de betrokkene en voor zover dat noodzakelijk is voor
diens goede reïntegratie.
Na afronding van het traject worden alle opgenomen persoonsgegevens
betrekking hebbende op de cliënt maximaal 10 jaar bewaard en
gearchiveerd.
Na deze periode worden de persoonsgegevens en dossiers verwijderd en
vernietigd.
Betrokkenen hebben recht op informatie, inzage, verbetering, aanvulling,
verwijdering of afscherming van persoonsgegevens. Bij het veranderen van
persoonsgegevens moet de verantwoordelijke binnen vier weken op het
verzoek van de betrokkene reageren. Ook kan betrokkene bezwaar maken.